Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dsmgrou3/domains/zabrzewsercuslaska.pl/public_html/index.php on line 3 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dsmgrou3/domains/zabrzewsercuslaska.pl/public_html/index.php on line 3 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5.6') in /home/dsmgrou3/domains/zabrzewsercuslaska.pl/public_html/index.php on line 3 Regulamin Konkursu | Targi Zabrze

2018

Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu

 

REGULAMIN KONKURSU WRAZ Z LOSOWANIEM NAGRÓD PODCZAS

X MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYCZNYCH W ZABRZU

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs wraz z losowaniem nagród
w czasie trwania Międzynarodowych Targów Turystycznych w Zabrzu (zwanych dalej „Targami”)
w dniach 13-14.04.2018 r
. w hali MOSIR przy ul. Matejki 6 w Zabrzu.

2. Organizatorem konkursu wraz z losowaniem nagród jest Miasto Zabrze z siedzibą władz przy
ul. Powstańców Śl. 5-7 w Zabrzu, zwane dalej Organizatorem.

3. Regulamin konkursu wraz z losowaniem nagród dostępny jest na stronie www.zabrzewsercuslaska.pl oraz bezpośrednio na Hali MOSIR podczas trwania Międzynarodowych Targów Turystycznych w Zabrzu w dniach 13-14.04.2018 r.

3. Sponsorami nagród są instytucje miejskie, kulturalne, restauracje, kluby sportowe oraz wystawcy, które w dniach 13-14.04.2018 r. uczestniczą w Targach.

4. Losowanie Nagród odbędzie się na scenie głównej w dniach 13-14.04.2018 r. w czasie trwania Targów.

5. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, a jego wynik nie zależy od przypadku, dlatego też niniejszy konkurs wraz z losowaniem nagród nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540).

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE WRAZ LOSOWANIEM NAGRÓD

1. W konkursie wraz z losowaniem nagród mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie, lub niepełnoletnie z opiekunem, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które będą obecne podczas losowania na Targach za wyjątkiem osób wymienionych w części 4, punkt 3.

2. Uczestnictwo w konkursie wraz z losowaniem nagród jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie wraz z losowaniem nagród jest oderwanie i wrzucenie części kuponu konkursowego do specjalnie przygotowanej kuli oraz posiadanie swojego odcinka wraz
z numerem kuponu.

4. Spośród wszystkich kuponów, na scenie głównej zostaną rozlosowane nagrody ufundowane przez Sponsorów. Aby odebrać nagrodę należy odpowiedzieć poprawnie na pytanie dotyczące Miasta Zabrze zadane na scenie przez konferansjera.

5. Każdy z uczestników może wrzucić do przygotowanej kuli tylko jeden kupon na każde losowanie.

 

 

III . WARUNKI REALIZACJI NAGRÓD

1. Nagrody będą wręczane na scenie głównej, a w przypadku nieobecności zwycięzcy podczas losowania, nagroda będzie przekazana następnej w kolejności wylosowanej osobie obecnej na Targach.

2. Termin realizacji Nagrody Zwycięzca ustali indywidualnie w porozumieniu ze Sponsorem Nagrody.

3. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody ani na ich równowartość pieniężną.

4. W żadnym wypadku Zwycięzcy nie przysługuje prawo roszczenia do wypłaty równowartości pieniężnej Nagrody w przypadku jej niewykorzystania w wyznaczonym terminie.

5. W przypadku rezygnacji z realizacji nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, nagroda przepada.

6. Wszelkie formalności dotyczące odbioru i przekazania nagród ustalane będą bezpośrednio
ze Sponsorami poszczególnych nagród i ich zwycięzcami.

7. Organizator konkursu wraz z losowaniem nagród, tj. Miasto Zabrze z siedzibą władz przy
ul. Powstańców Śl. 5-7 w Zabrzu nie jest stroną ani pośrednikiem w dochodzeniu roszczeń
w ewentualnych kwestiach spornych dotyczących wylosowanych nagród. Wszelkie tego typu roszczenia należy zgłaszać bezpośrednio Sponsorowi Nagrody, a reklamacje rozwiązywane są polubownie jedynie między Zwycięzcą a konkretnym Sponsorem Nagrody.

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Nagrody należny zgłaszać wyłącznie u Sponsora Nagrody. Organizator nie ponosi w żadnym zakresie odpowiedzialności za działania lub zaniechania Sponsora.

2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Losowaniu Nagród. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz zmiany specyfikacji nagród.

3. Z udziału w zabawie wykluczeni są pracownicy i osoby spokrewnione z pracownikami Urzędu Miejskiego w Zabrzu - Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jednostronnie w każdym czasie bez podania przyczyny.

5. Oderwanie i wrzucenie części kuponu do kuli jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Wspierają nas

          

Organizatorzy

 

 

Kontakt

Urząd Miejski w Zabrzu. Wydział Promocji,Turystyki i Sportu
ul. Religi 1
41-800 Zabrze
sekretariat_wpts(@)um.zabrze.pl
+48 32 273 97 60
+48 32 273 97 34
www.um.zabrze.pl