Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dsmgrou3/domains/zabrzewsercuslaska.pl/public_html/index.php on line 3 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dsmgrou3/domains/zabrzewsercuslaska.pl/public_html/index.php on line 3 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5.6') in /home/dsmgrou3/domains/zabrzewsercuslaska.pl/public_html/index.php on line 3 REGULAMIN GRY | Targi Zabrze

2018

REGULAMIN GRY

REGULAMIN GRY

REGULAMIN GRY ESCAPE ROOM P.T. „KOLEJ NA PERU CZYLI SZLAKIEM POLSKICH PIONIERÓW TECHNIKI”

I.Organizatorzy Gry

1.Organizatorem gry „Kolej na Peru czyli szlakiem polskich pionierów techniki” (zwanej dalej Grą) jest Silesia Events Dorota Janas (zwana dalej Organizatorem).

2. Gra odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2018 roku między godziny 10.00 a 16.00 na terenie MOSiR Zabrze (ul. J. Matejki 6).

3. Reprezentantem Organizatora jest Dorota Janas – Silesia Events.

4. Organizator zobowiązuje się do podjęcia wszelkich starań, by Gra przebiegała w sposób zgodny z Regulaminem.

5. Organizator poprzez reprezentanta ma za zadanie rozstrzygać wszelkie kwestie związane z przestrzeganiem regulaminu Gry i podejmuje wiążące decyzje wobec Graczy dotyczące realizacji postanowień niniejszego regulaminu. Reprezentant może zmieniać postanowienia niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn. Decyzje reprezentanta Organizatora są nieodwołalne i nie wymagają uzasadnienia wobec Graczy.

II. Cele Gry

Celem gry jest:

1. Rozwijanie zainteresowania tematyką turystyki przemysłowej;

2. Promocja Międzynarodowych Targów Turystyki Przemysłowej w Zabrzu;

III.Rejestracja w Grze            

1.W Grze może wziąć udział łącznie nie większa liczba uczestników niż 80 osób.

2.W jednej turze Gry może wziąć udział nie więcej niż 5 osób. Jeśli do udziału w danej turze zgłosił  się zespół liczący mniej niż 5 osób, to Organizator Gry ma prawo dopisać do tej tury dodatkowe osoby i stworzyć zespół łączony.

3.Udział w Grze jest bezpłatny.

4.Niezbędnym warunkiem udziału w Grze jest rezerwacja miejsc. Rezerwacji można dokonywać elektronicznie od 11 kwietnia 2018 od godz. 20.00 na stronie https://rezerwacja.pionierzytechniki.pl/ lub osobiście w dniach 13-14 kwietnia w hali MOSiR w Zabrzu (Matejki 6) na stanowisku Gry. Rezerwacja miejsc będzie prowadzona do wyczerpania limitu 80 miejsc w Grze.

5. Drużyny z potwierdzoną rezerwacją muszą zgłosić się najpóźniej na 15 minut przed startem wyznaczonej w rezerwacji danej tury Gry. Niezgłoszenie się w tym terminie jest traktowane jako anulowanie rezerwacji, a zwolnione miejsca wchodzą do puli dostępnej dla innych zainteresowanych, bez gwarancji dostępności dla spóźnionej drużyny.

IV. Uczestnicy Gry

1. Gracz uczestniczący w Grze to osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i:

a/ bierze udział w Grze w zespole liczącym od 2 do maksymalnie 5 osób. Jeśli w zespole znajduje/ą się osoba/y poniżej 18-go roku życia to Gracz bierze na czas Gry pełną odpowiedzialność za działania niepełnoletnich członków swojej drużyny oraz za przestrzeganie przez nie zasad niniejszego regulaminu.

b/zgadza się na dopisanie do zespołu biorącego udział w Grze dodatkowych osób, jeśli zgłoszona drużyna liczy mniej niż 5 osób.

c/ podpisała przed rozpoczęciem Gry oświadczenie akceptujące postanowienia niniejszego regulaminu w imieniu swoim oraz ewentualnie niepełnoletnich członków swojej drużyny.

d/ nie jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

e/ nie posiada żadnej broni, ostrych przedmiotów, wyrobów pirotechnicznych ani pożarowo niebezpiecznych.

f/ nie posiada żadnych przeciwskazań do udziału w Grze przebiegającej w zamkniętej, ciemnej przestrzeni.

g/nie zachowuje się agresywnie, nie niszczy i nie kradnie niczego, co znajduje się na terenie Gry.

h/ bierze udział w grze świadomie, bez przymusu i na własną odpowiedzialność.

i/ zapewnia sobie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków lub jeśli bierze udział w Grze mimo braku takiego zabezpieczenia zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatorów Gry dotyczących uszczerbków na zdrowiu, szkód i strat poniesionych w trakcie uczestnictwa w Grze.

j/zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na terenie MOSiR Zabrze i bierze pełną odpowiedzialność za konsekwencje ich złamania.

2.Niespełnienie przez Gracza warunków opisanych w regulaminie skutkuje odmówieniem udziału w Grze lub natychmiastowym usunięciem z Gry w trakcie jej trwania.

3.Przystępując do Gry Gracz zgadza się na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia z odpowiedzialności do przestrzegania jego postanowień.

4.Przystępując do Gry Gracz zgadza się na bycie fotografowanym i filmowanym przez oficjalnego fotografa oraz filmowca Gry i wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć z obu źródeł w działaniach informacyjnych po zakończeniu Gry.

IV. Postanowienia końcowe

1. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą ogłaszane na niniejszej stronie internetowej lub w dniu Gry bezpośrednio przez reprezentanta Organizatora.

Wspierają nas

          

Organizatorzy

 

 

Kontakt

Urząd Miejski w Zabrzu. Wydział Promocji,Turystyki i Sportu
ul. Religi 1
41-800 Zabrze
sekretariat_wpts(@)um.zabrze.pl
+48 32 273 97 60
+48 32 273 97 34
www.um.zabrze.pl